ایمیل ها

 

 مدیریت : CEO@iranpipelines.com

 

روابط عمومی : info@iranpipelines.com

 

بخش آموزش : Edu@iranpipelines.com

 

بخش فناوری اطلاعات : it@iranpipelins.com