دومین نمایشگاه و همایش های تخصصی پوشش و اولین همایش های تخصصی پیگرانی سال 1395

دومین همایش تخصصی پوشش خطوط لوله ایران و اولین همایش تخصصی پیگرانی خطوط لوله ایران با حمایت معنوی وزارت نفت ایران، شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، شرکت انتقال گاز ایران و با حضور خبرگان صنعت خط لوله کشور، برندهای بین المللی پوشش و پیگرانی خطوط لوله جهان، به همراه نمایشگاه جانبی در مرکز همایشهای سالن حجاب 3و 4 آبان ماه 95 برگزار گردید. در این همایش، بالغ بر 600 نفر شرکت کننده از بیش از 54 شرکت فعال در زمینه خطوط لوله از 14 کشور مختلف و همچنین شرکتهای داخلی ایرانی حضور به هم رساندند.