کتاب جامع

 

 

نشریه خطوط لوله نفت و گاز مجری برگزاری دوره های آموزشی و همایش های تخصصی داخلی و خارجی خطوط لوله با حمایت جمعی از مهندسین وزارت نفت، اقدام به تدوین و چاپ نخستین کتاب جامع تخصصی صنعت خط  لوله نفت و گاز نموده است که با عنوان مرجع رسمی این صنعت به معرفی کلیه شرکتهای فعال در حوزه صنعت نفت و گاز کشورجهت یکدست سازی اطلاعات موجود و بیان قابلیتها، پتانسیلها و فعالیتهای فنی شرکتهای خصوصی و دولتی جامعه بزرگ خطوط لوله نفت و گاز خواهد پرداخت.  همچنین در این کتاب توجه به استانداردهای خطوط لوله با توجه به تغییرات به عمل آمده در متن استاندارد جدید و تفاوت های آن با استاندارد قبلی پرداخته شده  که ویرایش جدید این استاندارد با رویکرد جهانی شدن استاندارد ها و مشارکت سازمان بین المللی استاندارد (ISO) تهیه شده است.

این کتاب معطوف به موارد ذیل خواهد بود:

  • استانداردهای خطوط لوله نفت و گاز
  • شير، لوله واتصالات صنعت خط لوله
  • پوشش وحفاظت اززنگ
  • اقلام گازرساني و خطوط انتقال
  • ابزاردقيق، اندازه گيري وكنترل
  • تعميرات و نگهداري
  • خوردگی و حفاظت کاتدی خطوط لوله
  • مواد اولیه و موادشيميايي
  • شبکه‌ي توزيع
  • پیگرانی