کتاب راهنمای انتخاب پوشش

 این کتاب ، ایده ای چندین ساله است که به منظور رفع بخشی از نیازهای همکاران عزیز مزارت نفت در ذهن بوده و هیچ فرصتی بهتر از همایش پوشش خطوط لوله ایران برای انتشار آن بوده است

  

 

گردآورنده :  حمید رضا اطلاعی

 

سال انتشار : 1394