کتاب مقدمه ای بر پیگرانی خط لوله

 

کتاب مقدمه ای بر پیگرانی خط لوله برای هرکسی که نیاز به آشنایی با این تکنولوژی مهم دارد، بسیار ارزشمند خواهد بود و همچنین به آن دسته از بهره بردارانی هم که پیش از این از پیگ ها یا خدمات پیگرانی استفاده کرده اند، ایده بهتری می دهد که چگونه می توانند به لحاظ مالی از پیگ ها و پیگرانی استفاده مفیدتری نمایند یا اینکه چگونه برای اهداف مختلف از آنها استفاده کنند.

 مترجم :  اشکان دانش مسلک 

با همکاری شرکت ZOGPI

شمارگان :1000نسخه  

قیمت :18000 تومان