بازدید مهندس جعفری نسب، مدیر عامل،

بازدید مهندس جعفری نسب، مدیر عامل، مهندس معماریان مدیر خطوط لوله و مهندس سیف رئیس خدمات مهندسی خوردگی، شرکت خطوط لوله و مخابرات ایران از نمایشگاه پوشش و پیگرانی خطوط لوله ایران 1-2 آبانماه


نشریه خطوط لوله      1396/08/22 12:00:45