تقدیر و تشکر کارکنارن اقماری از مدیرعامل شرکت حفاری شمال


کارکنان اقماری شاغل در سکوهای حفاری شرکت حفاری شمال از مدیر عامل بخاطر واریز به موقع حقوق و عیدی قبل از پایان سال96 تقدیر و تشکر کردند.
به گزارش روابط عمومی شرکت حفاری شمال- همزمان با برگزاری مراسم جشن های ویژه روابط عمومی و امور فرهنگی بمناسبت عید باستانی نوروز، کارکنان شاغل در دستگاههای حفاری شرکت حفاری شمال با انتشار پیامهای تصویری به دکتر حمیدرضا گلپایگانی مدیر عامل شرکت حفاری شمال، مراتب قدردانی وتشکر خود را از اقدامات دلسوزانه و مدبرانه وی بخاطر واریز کلیه معوقات سال96 قبل از پایان سال اعلام کردند

.


نشریه خطوط لوله      1397/01/08 15:58:46