فهرست بهای نفت و گاز

فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز سال 99

گازرسانی به صنایع 99

نصب واحدهای بهره برداری 

نصب تلمبه خانه نفت و گاز

نصب واحد های سرچاهی 

فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز سال 98

نرخ عوامل صنعت نفت 98

خطوط لوله بین شهری 98 

خطوط لوله کمربندی 98

خط لوله گاز شهری 98 

گازرسانی به صنایع 98

خطوط لوله روزمینی98

نصب پالایشگاه های نفت و گاز 

نصب واحد های بهره برداری

نصب تلمبه خانه نفت و گاز 

تعمیرات پالایشگاه ها 98

نصب واحد های سرچاهی 98

عملیات ساختمانی و صنعتی نفت و گاز 98

عملیات خطوط لوله کمربندی – تغذیه شبکه گاز98