دوره خوردگی میکروبی درصنایع هیدروکربنی

ریال 50,000,000

دوره خوردگی میکروبی درصنایع هیدروکربنی
به صورت اختصاصی ( ظرفیت محدود ) با اعطای گواهی
جناب آقای دکتر علی مرشد (مدرس بین المللی دوره های خوردگی)

پاک کردن
شناسه محصول: نامعلوم دسته:

توضیحات

محتوای دوره خوردگی میکروبی درصنایع هیدروکربنی:
مبانی مدیریت یکپارچگی در صنایع/ تهدید خوردگی در صنایع/ مکانیسم خوردگی میکروبی در صنایع گوناگون/ علت تمایز مکانیسم خوردگی میکروبی با دیگر مکانیسمهای تخریب خوردگی/ چرا مبارزه با خوردگی میکروبی در صنایع اغلب مشکل زا می باشد/ دانش میکروبیولوژی، میکروارگانیسمها و باکتریها/ تغذیه باکتریها/ متابولیسم باکتریها/ طبقه بندی باکتریها/ مکانیسمهای تخریب مربوط به باکتریها/ باکتریهای SRB/ اصول بیوفیلمها/ اصول نمونه گیری/ نمونه گیری از سیالات/ نمونه گیری از بیوفیلمها/ پایش خوردگی میکروبی/ روشهای آنالیز نمونه ها/ روشهای سنتی/ روشهای مدرن/ جلوگیری از خوردگی میکروبی/ افزودن گاز کلر و یا ترکیبات آن/ افزودن زیست کش/ آب گیری/ پیگرانی/ طراحی و انتخاب مواد/ مدیریت خوردگی و خوردگی میکروبی/ مثالها و تمرینهای گوناگون

مزیتهای یادگیری اصول خوردگی میکروبی:
• کمینه کردن تعداد نشتیها و خرابیهایی که ریشه در پدیده خوردگی میکروبی دارند
• آشنایی با اصول تغذیه، طبقه بندی، متابولیسم و رشد باکتریها
• آشنایی با اصول نمونه گیری و آنالیز باکتریها
• آشنایی با مبانی پایش خوردگی میکروبی
• بهبود توانایی پیشگیری از نشتی در اثر خوردگی میکروبی
• افزایش بازدهی و تاثیرگزاری روشهای مبارزه با خوردگی میکروبی
• بهینه سازی هزینه های مربوط به خوردگی میکروبی

اطلاعات بیشتر

انتخاب شهر - دوره خوردگی میکروبی درصنایع هیدروکربنی

14-12آذرماه – ماهشهر, 19 – 16 مهرماه – تهران, 7-5 آذرماه – عسلویه