ویدیو ارائه مقاله ارزیابی صلاحیت و تشخیص عیوب خطوط لوله توسط پیگ های MFL و TFI – ارائه دهنده جناب آقای مهندس حمید حجتی در همایش پیگرانی 1400 آنلاین

ویدیو ارائه مقاله ارزیابی صلاحیت و تشخیص عیوب خطوط لوله توسط پیگ های MFL و TFI – ارائه دهنده جناب آقای مهندس حمید حجتی در همایش پیگرانی 1400 آنلاین

ریال 300,000