ویدیو ارائه مقاله Study On The Possibility Of Data Transferring On Burred Metal Pipelines In The Soil – Hamid ahmadi در همایش حفاظت کاتدی 1400