معرفی شرکت 

شرکت پوششهای محافظتی جنوب (پلی گام ) :

یکی از بزرگترین و به نام ترین تولید کنندگان و توزیع کنندگان پوشش های محافظتی و ضد خوردگی ، سیستم های آب بندی ، ماستیک ها و مواد درزبندی ، افزودنی های بتن و … در ایران است. این شرکت همکاری مشترک و هدفمندی را با شرکت های مطرح و نام آشنای جهان در زمینه فرمولاسیون پوشش های پیشرفته ای چون پلی یورتان ، تولید سیستم های آب بندی و افزودنی های بتن داشته است.

 شروع کار شرکت در سال 1355 با پشتوانه 10 سال سابقه کار مدیران و بنیانگذاران این شرکت در کار تولید انواع عایقهای رطوبتی ، حرارتی و پوششهای محافظتی می باشد . در این سال با توجه به تجربیات گذشته ، شرکت کار خود را با نام ساختمانهای صنعتی جنوب در زمینه تحقیقات ، طراحی و ساخت خطوط و ماشین آلات تولید آغاز کرد و پس از آن با استفاده از ماشین آلات ساخته شده شروع به تولید انواع عایقهای رطوبتی ، ماستیکها ، رنگها و پوشش های قیر و پلیمر نمود و در سال 1376 با نام پوششهای محافظتی جنوب ( پلی گام) محصولات جدیدی به بازارهای داخلی و خارجی عرضه کرد . با توجه به وسعت کار و تجربیات کسب شده و تکیه بر کادر فنی مجرب و متخصص ، واحد تولید رنگها وپوشش های صنعتی با هدف تولید ، تحقیق ، توسعه رنگها و پوششهای صنعتی و حفاظتی از بطن پوششهای محافظتی جنوب تاسیس یافت و مکمل کاری این گروه صنعتی مجرب و کارآمد شد . 

این شرکت پروژه تحقیقاتی مشترکی را جهت تولید پوشش پلی یورتان 100% جامد با همکاری شرکت نام آشنای جهان(بایر آلمان) به عنوان مادر صنعت پلی یورتان دنیا در سال 1384 آغاز نمود که نتیجه آن فرمولاسیون پوشش  پلی یورتان با نسبت اختلاط 1:1 در سال 1389 به عنوان برترین پوشش ضدخوردگی بوده است. اینک گروه پوششهای محافظتی جنوب با سابقه ای درخشان و افتخاری بزرگ در داشتن سهمی کوچک در صنایع این مرز و بوم، با مجموعه ای متنوع و کم نظیر از تکنولوژی های برتر این صنعت، نامی مطمئن و قابل اعتماد در تامین نیازمندی های صنایع نفت، گاز ،پتروشیمی، آب و فاضلاب، دریائی و … در بحث کنترل خوردگی، حفاظت و آب بندی می باشد. 

 

محصولات شرکت

پوشش های محافظتی خطوط لوله

پوشش های اپوکسی 100 درصد جامد : 

 پوشـش دو جزئـی %100 جامـد سـخت بـر پایـه رزیـن اپوکسـی پلـی آمیـن ،قابـل اعمـال بـا اسـپری کـه بـه طـور خــاص بــرای محافظــت خطــوط لولــه فلــزی نفــت، گاز و آب مدفــون در برابــر خوردگــی در شــرایط بســیار خورنــده طراحـی شـده اسـت. اطلاعات محصول 

پوشش پلی یورتان :

ایـن پوشـش دو جزئـی بـه صـورت 100 % جامـد بـر پایـه رزیـن پلـی یورتـان آروماتیـک طراحـی شـده اسـت. بـا توجـه بـه اینکـه در فرمولاسـیون ایـن پوشـش حـال وجـود نـدارد مشـکلات زیسـت محیطـی در مـورد آن مطـرح نمـی باشـد.  اطلاعات محصول 

پوشش پلی یوریا :

پوشـش پلـی یوریـا Nukote HT جهـت کاربـرد در صنایـع نفـت و گاز، پتروشـیمی، آب و فاضـلاب و مصـارف عمومـی بـه ویـژه در دماهـای بـالا یـا مـواردی کـه خـواص فیزیکـی و مکانیکـی بالایـی مـورد نیـاز باشـد ، طراحـی شـده اسـت. ایــن محصــول پلــی یوریــای خالــص ، دو جزئــی و 100% جامــد اســت کــه جایگزیــن مناســبی بــرای پوشــش هــای صنعتـی سـنتی و مرسـوم گذشـته مـی باشـد. اطلاعات محصول 

هندی کپ :

هندی کپ جهت حفاظت کاتدیک در لوله ها و تانکها استفاده می شود. اطلاعات محصول 

نــوار ضــد خوردگــی PolyWrap :

بهتریــن راه بــه منظــور محافظــت از شــیرآلات و اتصــالات هیدرولیکــی، لولــه هـای فلـزی، فلنـج هـا ، شـیرها، کوپلینـگ هـا و در کل سـطوح فلـزی مدفـون در زیـر زمیـن و یـا در معـرض عوامـل محیطـی کـه منجـر بـه خوردگـی آنهـا مـی گـردد ، بـه شـمار مـی آیـد . اطلاعات محصول 

نوار پلی سیل : عایق نواری پیش ساخته بر پایه قیر اصلاح شده با پلیمرهای ترمو پلاست الاستومر است که به دلیل داشتن انعطاف پذیری ، خمش در سرما و چسبندگی بالا کیفیت بسیار مناسبی دارد. اطلاعات محصول 

 

افزودنی های بتن

تسریع کننده گیرش بتن و ملات های سیمانی:

به منظور تسریع در سخت شدن بتن و ملات های سیمانی در آب و هوای سرد و زمستانی مورد استفـاده قرار می گیرد.  اطلاعات محصول                              

حبـاب سـاز بتـن  REMI-AIR–LP:

بـرای تمـام بتـن هـای کلاس XF1 تـا XF4 بـر اسـاس آییـن نامـه EN 206 در شــرایط یــخ بنــدان اطلاعات محصول

روان کننده قوی با عملکرد بالاREMICRETE– SP35:  

مــاده افزودنــی کاهنــده آب بســیار قــوی بــا کارایــی بــالا و مناســب بــرای بتــن ریــزی در آب وهــوای مختلــف بــر پایــه پلــی کربوکســیلات مــی باشــد.این مــاده بــر پایــه نســل ســوم پلیمرهــای اتــر پلــی کربوکســیلات ســدیم می باشد .  اطلاعات محصول 

فوق روان کننده بسیار قوی با کارایی بالا و دیرگیر: 

REMICRETE-G650 یــک افزودنــی فــوق روان کننــده بــا کارایــی بــالا و کاهنــده آب قــوی مــی باشــد کــه بــرای سـاخت بتـن بسـیار روان بـا خاصیـت حفـظ اسـلامپ طراحـی شـده اسـت.  اطلاعات محصول 

ماده افزودنی زودگیر کننده و کاهنده آب بتن:

مـاده افزودنـی فاقـد کلرایـد ، زودگیـر کننـده و کاهنـده آب مـی باشـد. اطلاعات محصول 

افزودنی آب بند کننده کریستال شونده:

 افزودنـی BETOCRETE-C18 مــاده آبـــبند کننـده کریسـتال شـونده با خواص فوق روان کنندگی اطلاعات محصول 

افزودنی بتن، روان کننده و کاهنده آبBETOCRETE–A100 :

 افزاینــده کارایــی ، روان کننــده، کاهنــده آب و افزودنــی آب بنــد کننــده بتــن بــر پایــه لیگنـو سـولفونات اطلاعات محصول 

افزودنی آب بند کننده کریستال شونده:

یـک افزودنـی اسـت کـه بـا مکانیسـم عمـل تشـکیل کریسـتال اطلاعات محصول 

کف پوش

کفپوش اپوکسی :

کفپوش اپوکسی 2250-PFEP  بر پایه رزین اپوکسی و هاردنر پلی آمین بوده و 100 % جامد می باشد.  این پوشش با داشتن چسبندگی بسیار بالا به سطوح بتنی و فلزی و همچنین سیستم هایی نظیر اپوکسی و پلی یورتان، برای پوشش دهی کف بتنی و فلزی سالن ها بسیار مناسب است.  اطلاعات محصول 

پوشش اپوکسی آنتی داست کف:

این پوشش بر پایه اپوکسی پلی آمید بوده و به دلیل داشتن گرانروی بسیار پایین قدرت نفوذ بسیار بالایی دارد و تا عمق زیادی به درون بتن نفوذ می کند. اطلاعات محصول 

پوشـش پلـی یوریـای آروماتیـکNukote ST:

جهـت مصـارف عمومـی بـه عنـوان کفپـوش و یـا پوشـش محافظتـی ، ضدخوردگـی و آب بندکننـده سـطوح فلـزی، بتنـی و بسـیاری زمینـه هـای دیگـر طراحـی شـده اسـت.  اطلاعات محصول

کفپوش پلی یورتان:

محصولی دو جزئی بر پایه پلی یورتان می باشد که به عنوان روکش یکپارچه سطوح بتنی طراحی شده است.  اطلاعات محصول 

 
ترمیم

گروت اپوکسی:

گــروت MB-GROUT نوعــی مــات ترمیمــی و پرکننــده ســه جزئــی اپوکســی پلــی آمیــن بــا گیــرش ســریع ، دوام بـالا و قابلیـت امتـزاج آسـان مـی باشـد. ایـن محصـول حـاوی یـک عامـل پخـت سـریع و عامـل نفوذکننـده در بتـن مـی باشـد. اطلاعات محصول 

خمیر کاشت میلگرد اپوکسی:

گـروت Grout- RB نوعـی مـات ترمیمـی و گـروت پرکننـده سـه جزئـی اپوکسـی پلـی آمیـن بـا گیـرش سـریع ، دوام بـالا و قابلیـت امتـزاج آسـان مـی باشـد. ایـن محصـول حـاوی یـک عامـل پخـت سـریع و عامـل نفوذکننـده در بتـن مـی باشـد. گـروت Grout- RB کلیـه خـواص مـورد نظـر طبـق اسـتاندارد C881 ASTM و E1512 ASTM را دارا میباشـد.  اطلاعات محصول 

ملات ترمیمی و آببند کننده بتن:

ASOCERT-IM مـات ترمیمـی آببنـد کننـده پایـه سـیمانی اسـت کـه بـرای ترمیـم تـرک هـا ، نقـاط کرمـو و خرابـی هـای بتـن کـه قـرار اسـت بـر روی آن AQUAFIN-IC اعمـال شـود ، بـه کار گرفتـه مـی شـود. اطلاعات محصول

ملات ترمیمی، پوشش ضد خوردگی و پرایمر واسط چسبندگی:

ASOCRET–KS/HB INDUCRET–BIS 0/2 مـات نـرم پایـه سـیمانی اصـاح شـده بـا پلیمـر اسـت کـه پـس از اختـاط بـا آب آمـاده مصـرف مـی باشـد. اطلاعات محصول 

ملات ترمیمی نرم – ریزدانه:

ملات نرم پایه سیمانی بوده که پس از اختلاط با آب آماده مصرف می باشد. اطلاعات محصول 

ملات ترمیمی متوسط دانه:

ملات نرم پایه سیمانی است که پس از اختلاط با آب آماده مصرف می باشد. اطلاعات محصول 

درزگیر

درزگیر پلی یورتان-تار: 

ایــن درزگیــر بــر پایــه رزیــن پلــی یورتــان بــدون حــال بهبــود یافتــه بــا کولتــار طراحــی شــده و بــرای پــر کــردن درزهـای انبسـاط بسـیار مناسـب اسـت. ایـن درزگیـر بـا داشـتن شـرایط اعمـال آسـان نظیـر لولینـگ بـالا، گزینـه بسـیار مناسـبی بـرای اجـرا در درزهـای موجـود در کـف مـی باشـد . اطلاعات محصول 

درزگیر پلی یورتان تک جزئی:

درزگیـر آببنـد تـک جزئـی، بـر پایـه پلـی یورتـان و مقـاوم در برابـر اشـعه UV مـی باشـد کـه بوسـیله گان درزگیـر قابـل اجـرا اسـت . اطلاعات محصول 

ماستیک درزگیر بیتومن رابر گرم اجرا:

اسـتیک درزگیـر پلـی فلکـس HM3000 یـک ترکیـب بیتومـن رابـر اسـت کـه تـا حالـت سیالات گـرم شـده و بـرای درزگیـری درزهـای انبسـاط و اجرایـی مصـرف مـی شـود.این ماسـتیک دارای تائیدیـه آب شـرب مـی باشـد. اطلاعات محصول 

درزگیر پلی یورتان دو جزئی:

به منظور پر کردن درزهای عمیق طراحی شده است.این ماده به PU درزگیر دوجزئی پلی یورتان 2371 صورت 100 % جامد بوده و در ساختار آن هیچ حلالی به کار نرفته است چسبندگی بسیار بالا به سطوح بتنی ،فولادی و چوبی،انعطاف پذیری بسیار بالا ،مقاومت شیمیایی بالا از مهمترین ویژگیهای این محصول می باشد. اطلاعات محصول 

ماستیک درزگیر بیتومن رابر سرد اجرا:

پلـی سـیل CM250 یـک ترکیـب بیتومـن رابـر ویسکوالاسـتیک، خمیـری شـکل و جامـد اسـت. بعـد از اعمـال در درزهـا درزگیـر بادوامـی ایجـاد مـی نمایـد. اطلاعات محصول  

آببندی

امولسیون قیری:

ماده تک جزئی خمیری یکنواخت بر پایه امولسیون قیری اصلاح شده و افزودنی های خاص. اطلاعات محصول 

واتر استاپ ترموپلاستیک منبسط شونده:

AQUFIN-CJ6 / INDU-FLEX-CJ13 یـک واتـر اسـتاپ نـازک ، بـا قابلیـت انبسـاط برگشـت پذیـر اسـت کـه بـر اسـاس آخریـن فنـاوری روز طراحـی گردیده و مشـکلات واتر اسـتاپ هـای بنتونیتی در هنگام اجرا بتـن ریزی و بهره بـرداری از آن را ندارنـد. اطلاعات محصول 

پوشش حفاظتی انعطاف پذیر تک جزئی بر پایه امولسیون بیتومن رابر:

PASTA-Flex پوششــی تــک جزئــی، انعطــاف پذیــر و آببندکننــده اســت کــه بــه راحتــی اعمــال مــی گردد.ایــن محصـول با و یا بـدون الیـاف تقویـت کننـده اکریلیـک و پشـم شیشـه بـر سـطوح بتنـی و یا سـازه هـای بنایـی ، در فونداسـیون و پـی سـاختمان هـا ، دیوارهـای حائـل، بـام، لولـه هـای بتنـی ، مخـازن ، تونـل هـا و غیـره مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد.  اطلاعات محصول 

پوشش حفاظتی انعطاف پذیر دو جزئی پلاستیکی بر پایه بیتومن:

پوششی دو جزئی انعطاف پذیر و آببندکننده است که به راحتی آماده شده و اعمال می گردد. در دمای 20 + زمان ماندگاری آن پس از اختاط در حدود 1 تا 2 ساعت می باشد. اطلاعات محصول 

آنی گیر تزریقی تک جزئی پلی یورتان:

AQUAFIN-P1 ایزوسیانات اصلاح شده تک جزئی بسیار فعال آماده مصرف می باشد. ایـن محصـول در مجـاورت آب افزایـش شـدید حجـم داشـته و تبدیـل بـه فـوم ویسکولاسـتیک محکمـی مـی شـود کـه بـه طـور موقـت جلـوی نفـوذ ، نشـتی و جریـان آب را خواهـد گرفـت. اطلاعات محصول 

رزین تزریقی پلی یورتان الاستیک دو جزئی:

یک مایع رقیق بدون حال بر پایه رزین دو جزئی پلی یورتان است. این محصول در تماس با آب بدون تخلخل و حباب ، به شکل غیر صلب به آرامی واکنش داده و افزایش حجم می یابد. اطلاعات محصول 

آنی گیر آب بندکننده:

FIX 10-S ماده ای پایه سیمانی و فاقد کلراید می باشد که پس از اضافه شدن آب سریعاً وارد واکنش شده و به طور آنی سخت می گردد. اطلاعات محصول 

نوار آببند تقویت کننده درز و ترک: 

ASO-JOINT-TAPE نوعی کامپوزیت نوین است که از قابلیت انبساط ، مقاومت کششی ، خاصیت آب بندی ضمن قابلیت عبور بخار آب برخوردار می باشد.  اطلاعات محصول 

ملات آب بند کننده:

یـک مـاده آب بندکننـده پایـه سـیمانی غیـر منعطـف متشـکل از ماسـه کوارتـز ، سـیمان پرتلنـد و افزودنـی مـی باشـد.در این محصول هیچ ترکیبی که تاثیر منفی بر روی بتن مسلح بگذارد ، وجود ندارد. اطلاعات محصول 

رنگ های صنعتی

اپوکسی:

ماسـتیک اپوکسـی عمومـاً بـه منظـور پـر نمـودن درزهـا، حفـره هـا، شـکافها و تسـطیح سـطوح ناهمـوار مصـرف مـی گردد.ایــن مــاده چســبندگی بســیار بالایی بــه سیســتم هــای اپوکســی و پلــی یورتــان داشــته . اطلاعات محصول 

پوشش کولتار اپوکسی دو جزئی:

ایـن رنـگ بـر پایـه رزیـن اپوکسـی اصـاح شـده بـا کولتـار و هاردنـر پلـی آمیـن دوجزئـی و Build High سـاخته شـده اسـت و دارای چسـبندگی عالـی بـه سـیمان، گـچ، چـوب، آزبسـت، بتـن و فلـز میباشـد. پـس از سـخت شـدن شـیمیائی خـواص محافظتـی بسـیار بالایی را از خـود نشـان مـی دهنـد. اطلاعات محصول 

یوریا پلی:

پوشـش پلـی یوریـای آروماتیـک ST Nukote جهـت مصـارف عمومـی بـه عنوان پوشـش ضـد خوردگـی و آببندکننده سـطوح فلـزی ، بتنـی و بسـیاری زمینـه هـای دیگـر طراحی شـده اسـت. ایـن محصـول پلـی یوریـای خالـص ، دو جزئـی و 100 %جامـد اسـت کـه مشـکلات ناشـی از رطوبـت از جملـه حبـاب یـا تـاول زدگـی سیسـتمهای پلـی یورتـان مرسـوم در آن بـه حداقـل رسـیده اسـت.  اطلاعات محصول 

پوشش اپوکسی آب شرب:

پوشــش اپوکســی 2251-PFEP بــر پایــه رزیــن اپوکســی و هاردنــر پلــی آمیــن بــوده و %100 جامــد مــی باشــد. ایـن پوشـش بـا داشـتن چسـبندگی بسـیار بـالا بـه سـطح فلـزات و همچنیـن سیسـتم هایـی نظیـر اپوکسـی و پلـی یورتــان، مقاومــت بســیار بــالا در مقابــل آب، مــواد شــیمیایی، روغــن هــا، اســیدها، قلیاهــا و حــال هــای نفتــی و آروماتیـک، بـرای پوشـش دهـی سـطوح در معـرض آب شـرب بسـیار مناسـب اسـت. اطلاعات محصول 

پوشش اپوکسی آب شرب 100 %جامد:

پوشـش اپوکسـی1/2251-PFEP بـر پایـه رزیـن اپوکسـی و هاردنـر پلـی آمیـن بـوده و 100 %جامـد مـی باشـد. ایـن پوشـش بـا داشـتن چسـبندگی بسـیار بـالا بـه سـطح فلـزات و همچنیـن سیسـتم هایـی نظیـر اپوکسـی و پلـی یورتــان، مقاومــت بســیار بــالا در مقابــل آب، مــواد شــیمیایی، روغــن هــا، اســیدها، قلیاهــا و حــال هــای نفتــی و آروماتیـک، بـرای پوشـش دهـی سـطوح در معـرض آب شـرب بسـیار مناسـب اسـت. اطلاعات محصول 

پرایمر بتن اپوکسی:

ایـن پرایمـر بـر پایـه رزیـن اپوکسـی پلـی آمیـد بـوده و به صـورت لاک اسـت.این پرایمر بـه دلیل داشـتن گرانروی بسـیار پاییـن و قـدرت نفـوذ عالـی مـی تواند تا عمق بسـیار به درون بتـن نفـوذ کند.همچنین این پرایمر چسـبندگی بسـیار بالایی بـه سـطح بتـن و لایه هـای بعـدی دارد و در برابـر نفـوذ رطوبـت و مواد شـیمیایی بسـیار مقاوم اسـت. اطلاعات محصول 

لاک پلی یورتان آلیفاتیک:

ایـن لاک بـه عنـوان لایه نهائـی دو جزئـی بـر پایـه رزیـن اکریلیک-پلـی یورتـان طراحـی شـده اسـت. از جملـه مهـم تریـن خـواص ایـن پوشـش مـی توان بـه کیفیت بالا ، چسـبندگی خوب ، مقاومـت UV عالی و خواص مکانیکی مناسـب اشـاره نمـود. اطلاعات محصول 

پوشش اپوکسی پلی آمین:

ایــن رنــگ بــر پایــه رزیــن اپوکســی دوجزئــی بــدون حــال و build High ســاخته شــده اســت. پایــه ایــن پوشــش اپوکســی پلــی آمیــن بــوده و مقاومــت شــیمیایی بالایی در برابــر مــواد مختلــف نظیــر اســیدها، قلیاهــا، حلال ها، محلولهـای نمکـی، آب و فاضـاب دارد. اطلاعات محصول 

بتونه اپوکسی پلی آمید:

ایـن محصـول بـر پایـه رزیـن اپوکسـی ، دو جزئـی بـوده و بـه عنـوان لایه میانی جهـت افزایش طـول عمـر و مقاومت بیشـتر سیسـتم رنـگ در برابـر عوامـل مختلـف و نیـز بتونـه فیلـر خـور جهـت تسـطیح ناهمواریهـای سـطح زیریـن اسـتفاده مـی شـود. اطلاعات محصول

نوارهای ضد خوردگی

نوار انقباض حرارتی:

  • نوارهای انقباض حرارتی DEKOTEC-HTS90 ساخت شرکت DENSO آلمان، پوششی قدرتمند جهت محافظت حداکثری از سرجوش پوششهای کارخانه ای نظیر 3LPE،FBE و… مناسب جهت خطوط لوله با دمای تا 90 درجه سانتی گراد است.  اطلاعات محصول 
  • نوارهای انقباض حرارتی DEKOTEC-HTS70 ساخت شرکت DENSO آلمان، پوششی قدرتمند جهت محافظت حداکثری از سرجوش پوششهای کارخانه ای نظیر 3LPE،FBE و… مناسب جهت خطوط لوله تا دمای تا 70 درجه سانتی گراد. اطلاعات محصول 

سیستم نوارپیچی ضدخوردگی:

بر پایه PE/Butyl ، محافظت کننده مطمئن جهت خطوط لوله جدید و یا تعویض پوشش، ساخت شرکت Denso آلمان، بعنوان مطرح ترین تولید کننده در زمینه تولید سیستم های نوارپیچی در دنیا و تنها ارائه دهنده سیستم Co-extruded واقعی، سالیان سال است که به ارائه خدمات در صنعت خط لوله پرداخته است و نوارهای دو لایه و سه لایه آن بعنوان برترین گزینه در این گروه محصولات در سطح دنیا مطرح می باشد. اطلاعات محصول