فهرست بهای نفت و گاز

فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز سال 1401

تعمیرات پالایشگاه سال 1401

تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل صنعت نفت در جزایر سال1401

تعمیرات خطوط لوله کمربندی، تغذیه و شبکه گاز – سال 1401

خطوط لوله بین شهری انتقال نفت و گاز سال 1401

خطوط لوله روزمینی جریانی نفت و گاز سال 1401

خطوط لوله کمربندی و تغذیه نفت و گاز سال 1401

خطوط لوله گاز شهری سال 1401

عملیات ساختمانی صنعتی نفت و گاز و پتروشیمی سال 1401

گازرسانی به صنایع سال 1401

نرخ عوامل اختصاصی در کارهای صنعت نفت سال 1401

نصب پالایشگاه های نفت و گاز، واحدهای پتروشیمی و واحدهای تفکیک مایعات گازی (NGL) سال 1401

نصب_تلمبه_خانه_های_نفت_و_انبارهای_نفت_منطقه_ای_-_سال_1401

نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز سال 1401

نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها سال 1401

فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز سال 99

گازرسانی به صنایع 99

نصب واحدهای بهره برداری 

نصب تلمبه خانه نفت و گاز

نصب واحد های سرچاهی 

فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز سال 98

نرخ عوامل صنعت نفت 98

خطوط لوله بین شهری 98 

خطوط لوله کمربندی 98

خط لوله گاز شهری 98 

گازرسانی به صنایع 98

خطوط لوله روزمینی98

نصب پالایشگاه های نفت و گاز 

نصب واحد های بهره برداری

نصب تلمبه خانه نفت و گاز 

تعمیرات پالایشگاه ها 98

نصب واحد های سرچاهی 98

عملیات ساختمانی و صنعتی نفت و گاز 98

عملیات خطوط لوله کمربندی – تغذیه شبکه گاز98