استانداردهای وزارت نیرو

شناخت سیستم های حفاظت کاتدی

استاندارد و آیین کار سیستم های حفاظت کاتدی

شماره : 1-69

سال : 1379

دانلود فایل

اندازه گیری مقاومت خاک و تعیین درجه خوردگی آن

استاندارد و آیین کار سیستم های حفاظت کاتدی

شماره : 201-69

سال : 1379

دانلود فایل

تمهیدات فنی و مهندسی برای عبورخط لوله گاز از حریم و بستر رودخانه ها

دستورالعمل نحوه تعیین الزامات و تمهیدات فنی و مهندسی برای عبورخط لوله گاز از حریم و بستر رودخانه ها

سال : 1395

دانلود فایل