سازمان ملی استاندارد ایران

[vc_row gap=”5″][vc_column width=”1/3″][cz_service_box type=”vertical” title=”حفاظت کاتدی سامانه های خطوط لوله انتقال” btn_pos=”center” icon=”fa czico-072-check-mark” link_only_btn=”true” id=”cz_58327″ sk_title=”font-size:16px;color:#bb2200;font-weight:300;border-style:solid;” sk_button=”font-size:18px;color:#ffffff;background-color:#fc6335;” btn=”دانلود فایل” sk_overall=”padding:20px;border-style:double;border-width:1px;” link=”url:https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1WwsUr0GPlKcrDmdQlss6IfbofXrRVnqj%2Fview|title:%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B7%20%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%20%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA1||” sk_icon=”font-size:30px;color:#ffffff;background-color:#fc6335;padding:10px;”]صنایع نفت ، پتروشیمی و گاز طبیعی – حفاظت کاتدی سامانه های خط لوله انتقال قسمت 1-خطوط لوله خشکی 

شماره استاندارد : 1-12994

سال تصویب : 1395

رشته : کمیته ملی استاندارد مکانیک [/cz_service_box][/vc_column][vc_column width=”1/3″][cz_service_box type=”vertical” title=”حفاظت کاتدی سامانه های خطوط لوله انتقال” btn_pos=”center” icon=”fa czico-072-check-mark” link_only_btn=”true” id=”cz_84040″ sk_title=”font-size:16px;color:#bb2200;font-weight:300;border-style:solid;” sk_button=”font-size:18px;color:#ffffff;background-color:#fc6335;” btn=”دانلود فایل” sk_overall=”padding:20px;border-style:double;border-width:1px;” link=”url:https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1c4NoquNtQVniHwW32zTeQz5WNYcHKOSF%2Fview|title:%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B7%20%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%20%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA2||” sk_icon=”font-size:30px;color:#ffffff;background-color:#fc6335;padding:10px;”]صنایع نفت ، پتروشیمی و گاز طبیعی – حفاظت کاتدی سامانه های خط لوله انتقال قسمت 2-خطوط لوله دریایی

شماره استاندارد : 2-12994

سال تصویب : 1394

رشته : کمیته ملی استاندارد مکانیک [/cz_service_box][/vc_column][vc_column width=”1/3″][cz_service_box type=”vertical” title=”خطوط لوله چدن نشکن” btn_pos=”center” icon=”fa czico-072-check-mark” link_only_btn=”true” id=”cz_28827″ sk_title=”font-size:16px;color:#bb2200;font-weight:300;border-style:solid;” sk_button=”font-size:18px;color:#ffffff;background-color:#fc6335;” btn=”دانلود فایل” sk_overall=”padding:20px;border-style:double;border-width:1px;” link=”url:https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fu%2F1%2Fd%2F1Epx4CS42RFvHXAgnsQtELqJXYu-W_dgp%2Fview%3Fusp%3Dsharing|title:%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7%20%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87%20%DA%86%D8%AF%D9%86%20%D9%86%D8%B4%DA%A9%D9%86%20||” sk_icon=”font-size:30px;color:#ffffff;background-color:#fc6335;padding:10px;”]خطوط لوله چدن نشکن – غلاف های پلی اتیلنی برای استفاده در محوطه کارگاهی 

شماره استاندارد : 13682

سال تصویب : 1389

رشته : کمیته ملی استاندارد مکانیک [/cz_service_box][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][cz_gap][/vc_column][/vc_row][vc_row gap=”5″][vc_column width=”1/3″][cz_service_box type=”vertical” title=”خطوط لوله چدن نشکن” btn_pos=”center” icon=”fa czico-072-check-mark” link_only_btn=”true” id=”cz_20128″ sk_title=”font-size:16px;color:#bb2200;font-weight:300;border-style:solid;” sk_button=”font-size:18px;color:#ffffff;background-color:#fc6335;” btn=”دانلود فایل” sk_overall=”padding:20px;border-style:double;border-width:1px;” link=”url:https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1Ms3wGSrQawf7ZarR20o-HFzanr_51T54%2Fview|title:%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7%20%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87%20%DA%86%D8%AF%D9%86%20%D9%86%D8%B4%DA%A9%D9%86%20||” sk_icon=”font-size:30px;color:#ffffff;background-color:#fc6335;padding:10px;”]خطوط لوله چدن نشکن – آزمون هیدرواستاتیک پس از نصب 

شماره استاندارد :16107

سال تصویب : 1392

رشته : کمیته ملی استاندارد مکانیک [/cz_service_box][/vc_column][vc_column width=”1/3″][cz_service_box type=”vertical” title=”لوله و اتصالات چدن نشکن” btn_pos=”center” icon=”fa czico-072-check-mark” link_only_btn=”true” id=”cz_85098″ sk_title=”font-size:16px;color:#bb2200;font-weight:300;border-style:solid;” sk_button=”font-size:18px;color:#ffffff;background-color:#fc6335;” btn=”دانلود فایل” sk_overall=”padding:20px;border-style:double;border-width:1px;” link=”url:https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1Ms3wGSrQawf7ZarR20o-HFzanr_51T54%2Fview|title:%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87%20%D9%88%20%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%DA%86%D8%AF%D9%86%20%D9%86%D8%B4%DA%A9%D9%86%20||” sk_icon=”font-size:30px;color:#ffffff;background-color:#fc6335;padding:10px;”]لوله و اتصالات چدن نشکن برای خطوط لوله تحت فشار و ثقلی

شماره استاندارد : 181306

سال تصویب : 1392

رشته : کمیته ملی استاندارد مکانیک [/cz_service_box][/vc_column][vc_column width=”1/3″][cz_service_box type=”vertical” title=”طراحی خطوط لوله چدن نشکن” btn_pos=”center” icon=”fa czico-072-check-mark” link_only_btn=”true” id=”cz_29237″ sk_title=”font-size:16px;color:#bb2200;font-weight:300;border-style:solid;” sk_button=”font-size:18px;color:#ffffff;background-color:#fc6335;” btn=”دانلود فایل” sk_overall=”padding:20px;border-style:double;border-width:1px;” link=”url:https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1Nra6oNjzz2q-EtK6yOMb5L11Q0gZ0M3o%2Fview|title:%20%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C%20%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7%20%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87%20%DA%86%D8%AF%D9%86%20%D9%86%D8%B4%DA%A9%D9%86%20||” sk_icon=”font-size:30px;color:#ffffff;background-color:#fc6335;padding:10px;”]طراحی خطوط لوله چدن نشکن مقاوم به زلزله و فرونشست 

شماره استاندارد : 18372

سال تصویب : 1392

رشته : کمیته ملی استاندارد مکانیک [/cz_service_box][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][cz_gap][/vc_column][/vc_row][vc_row gap=”5″][vc_column width=”1/3″][cz_service_box type=”vertical” title=”نقشه های فنی نمایش ساده خطوط لوله” btn_pos=”center” icon=”fa czico-072-check-mark” link_only_btn=”true” id=”cz_104503″ sk_title=”font-size:16px;color:#bb2200;font-weight:300;border-style:solid;” sk_button=”font-size:18px;color:#ffffff;background-color:#fc6335;” btn=”دانلود فایل” sk_overall=”padding:20px;border-style:double;border-width:1px;” link=”url:https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1wQdjya1wCGkN9hbc8V8RqhUis2m0FYDd%2Fview|title:%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%81%D9%86%DB%8C%20%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7%20%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87%201%20||” sk_icon=”font-size:30px;color:#ffffff;background-color:#fc6335;padding:10px;”]نقشه های فنی – نمایش ساده خطوط لوله – قسمت 1 – قوانین کلی و نمایش دو بعدی 

شماره استاندارد : 1-18938

سال تصویب : 1393

رشته : کمیته ملی استاندارد مکانیک [/cz_service_box][/vc_column][vc_column width=”1/3″][cz_service_box type=”vertical” title=”نقشه های فنی نمایش ساده خطوط لوله” btn_pos=”center” icon=”fa czico-072-check-mark” link_only_btn=”true” id=”cz_46422″ sk_title=”font-size:16px;color:#bb2200;font-weight:300;border-style:solid;” sk_button=”font-size:18px;color:#ffffff;background-color:#fc6335;” btn=”دانلود فایل” sk_overall=”padding:20px;border-style:double;border-width:1px;” link=”url:https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F18PbJeSgw9Kf_cI2bwipCqpU2ubLVDvAH%2Fview|title:%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%81%D9%86%DB%8C%20%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7%20%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87%202||” sk_icon=”font-size:30px;color:#ffffff;background-color:#fc6335;padding:10px;”]نقشه های فنی – نمایش ساده خطوط لوله – قسمت 2 – تصویر سه بعدی ایزومتریک  

شماره استاندارد : 2-18938

سال تصویب : 1393

رشته : کمیته ملی استاندارد مکانیک [/cz_service_box][/vc_column][vc_column width=”1/3″][cz_service_box type=”vertical” title=”نقشه های فنی نمایش ساده خطوط لوله” btn_pos=”center” icon=”fa czico-072-check-mark” link_only_btn=”true” id=”cz_110232″ sk_title=”font-size:16px;color:#bb2200;font-weight:300;border-style:solid;” sk_button=”font-size:18px;color:#ffffff;background-color:#fc6335;” btn=”دانلود فایل” sk_overall=”padding:20px;border-style:double;border-width:1px;” link=”url:https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F15Bzdp1BxcabM7eq8C0S9lQXWfsQf-7X_%2Fview%3Fusp%3Dsharing|title:%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%81%D9%86%DB%8C%20%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7%20%D9%84%D9%88%D9%84%D9%873||” sk_icon=”font-size:30px;color:#ffffff;background-color:#fc6335;padding:10px;”]نقشه های فنی – نمایش ساده خطوط لوله – قسمت 3 – شکلها ترمینال سامانه های تخلیه و تهویه 

شماره استاندارد : 3-18938

سال تصویب : 1393

رشته : کمیته ملی استاندارد مکانیک [/cz_service_box][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][cz_gap][/vc_column][/vc_row][vc_row gap=”5″][vc_column width=”1/3″][cz_service_box type=”vertical” title=”سیستم های اتصالات مهار شده خطوط لوله چدن نشکن” btn_pos=”center” icon=”fa czico-072-check-mark” link_only_btn=”true” id=”cz_15585″ sk_title=”font-size:15px;color:#bb2200;font-weight:300;border-style:solid;” sk_button=”font-size:18px;color:#ffffff;background-color:#fc6335;” btn=”دانلود فایل” sk_overall=”padding:20px;border-style:double;border-width:1px;” link=”url:https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1H5NLF1Y6AFdWePRnv3BjxWV9LSY2ns5M%2Fview|title:%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%20%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20||” sk_icon=”font-size:30px;color:#ffffff;background-color:#fc6335;padding:10px;”]سیستم های اتصالات مهار شده برای خطوط لوله چدن نشکن – قواعد طراحی و آزمون نوعی

شماره استاندارد :18487

سال تصویب : 1397

رشته : کمیته ملی استاندارد آب و آبفا [/cz_service_box][/vc_column][vc_column width=”1/3″][cz_service_box type=”vertical” title=”لوله و اتصالات فولادی خطوط لوله خشکی و دریا” btn_pos=”center” icon=”fa czico-072-check-mark” link_only_btn=”true” id=”cz_86579″ sk_title=”font-size:16px;color:#bb2200;font-weight:300;border-style:solid;” sk_button=”font-size:18px;color:#ffffff;background-color:#fc6335;” btn=”دانلود فایل” sk_overall=”padding:20px;border-style:double;border-width:1px;” link=”url:https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1Q7dp2rStci21Q0XMQAT53f-mL74k1ccc%2Fview|title:%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87%20%D9%88%20%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%20||” sk_icon=”font-size:30px;color:#ffffff;background-color:#fc6335;padding:10px;”]پوشش های مایع پلی یورتان و پلی یورتان اصلاح شده برای اعمال سطوح خارجی – ویژگی ها و روشهای آزمون 

شماره استاندارد : 21245

سال تصویب : 1395

رشته : کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی [/cz_service_box][/vc_column][vc_column width=”1/3″][cz_service_box type=”vertical” title=”آزمون غیر مخرب” btn_pos=”center” icon=”fa czico-072-check-mark” link_only_btn=”true” id=”cz_107184″ sk_title=”font-size:16px;color:#bb2200;font-weight:300;border-style:solid;” sk_button=”font-size:18px;color:#ffffff;background-color:#fc6335;” btn=”دانلود فایل” sk_overall=”padding:20px;border-style:double;border-width:1px;” link=”url:https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1U8EJ-iR3q–NQF7t0gVmeVswu3FVYzT2%2Fview|title:%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%20%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%A8%20||” sk_icon=”font-size:30px;color:#ffffff;background-color:#fc6335;padding:10px;”]بازرسی دوربرد خطوط لوله روزمینی و لوله کشی تاسیسات با استفاده از آزمون موج هدایت شونده با انتشار محوری 

شماره استاندارد : 22441

سال تصویب : 1396

رشته : کمیته ملی استاندارد مکانیک [/cz_service_box][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][cz_gap][/vc_column][/vc_row][vc_row gap=”5″][vc_column width=”1/3″][cz_service_box type=”vertical” title=”پوشش بیرونی خطوط لوله مدفون” btn_pos=”center” icon=”fa czico-072-check-mark” link_only_btn=”true” id=”cz_51917″ sk_title=”font-size:15px;color:#bb2200;font-weight:300;border-style:solid;” sk_button=”font-size:18px;color:#ffffff;background-color:#fc6335;” btn=”دانلود فایل” sk_overall=”padding:20px;border-style:double;border-width:1px;” link=”url:https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1Tm4B07jXlmBLojxC9comkBb0GHHZdGUA%2Fview|title:%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4%20%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%20%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7%20%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87%20%D9%85%D8%AF%D9%81%D9%88%D9%86%201||” sk_icon=”font-size:30px;color:#ffffff;background-color:#fc6335;padding:10px;”]پوشش مورد استفاده در سامانه های لوله گذاری -پوشش تک لایه اپوکسی گداخته پیوندی (FBE)

شماره استاندارد 2-21584

سال تصویب : 1395

رشته : کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی [/cz_service_box][/vc_column][vc_column width=”1/3″][cz_service_box type=”vertical” title=”پوشش بیرونی خطوط لوله مدفون” btn_pos=”center” icon=”fa czico-072-check-mark” link_only_btn=”true” id=”cz_73457″ sk_title=”font-size:15px;color:#bb2200;font-weight:300;border-style:solid;” sk_button=”font-size:18px;color:#ffffff;background-color:#fc6335;” btn=”دانلود فایل” sk_overall=”padding:20px;border-style:double;border-width:1px;” link=”url:https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1gdZFnKRYEyG8n-ZZP0tcHakj6ij0rVdv%2Fview|title:%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4%20%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%20%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7%20%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87%20%D9%85%D8%AF%D9%81%D9%88%D9%86%202||” sk_icon=”font-size:30px;color:#ffffff;background-color:#fc6335;padding:10px;”]پوشش مورد استفاده در سامانه های لوله گذاری -پوشش محل اتصال میدانی 

شماره استاندارد 3-21584

سال تصویب : 1395

رشته : کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی [/cz_service_box][/vc_column][vc_column width=”1/3″][cz_service_box type=”vertical” title=”هوا فضا-خطوط لوله -شناسایی” btn_pos=”center” icon=”fa czico-072-check-mark” link_only_btn=”true” id=”cz_103296″ sk_title=”font-size:16px;color:#bb2200;font-weight:300;border-style:solid;” sk_button=”font-size:18px;color:#ffffff;background-color:#fc6335;” btn=”دانلود فایل” sk_overall=”padding:20px;border-style:double;border-width:1px;” link=”url:https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1R2pERP5lNieSYK0Eg7Wfi3bqDlebkDZN%2Fview|title:%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B6%D8%A7||” sk_icon=”font-size:30px;color:#ffffff;background-color:#fc6335;padding:10px;”]هوا فضا-خطوط لوله -شناسایی

شماره استاندارد : 9243

سال تصویب : 1396

رشته : کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه 

[/cz_service_box][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][cz_gap height=”100px”][vc_column_text] منبع : پورتال سازمان ملی استاندارد [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]