سازمان ملی استاندارد ایران

حفاظت کاتدی سامانه های خطوط لوله انتقال

صنایع نفت ، پتروشیمی و گاز طبیعی – حفاظت کاتدی سامانه های خط لوله انتقال قسمت 1-خطوط لوله خشکی 

شماره استاندارد : 1-12994

سال تصویب : 1395

رشته : کمیته ملی استاندارد مکانیک 

دانلود فایل

حفاظت کاتدی سامانه های خطوط لوله انتقال

صنایع نفت ، پتروشیمی و گاز طبیعی – حفاظت کاتدی سامانه های خط لوله انتقال قسمت 2-خطوط لوله دریایی

شماره استاندارد : 2-12994

سال تصویب : 1394

رشته : کمیته ملی استاندارد مکانیک 

دانلود فایل

خطوط لوله چدن نشکن

خطوط لوله چدن نشکن – غلاف های پلی اتیلنی برای استفاده در محوطه کارگاهی 

شماره استاندارد : 13682

سال تصویب : 1389

رشته : کمیته ملی استاندارد مکانیک 

دانلود فایل

خطوط لوله چدن نشکن

خطوط لوله چدن نشکن – آزمون هیدرواستاتیک پس از نصب 

شماره استاندارد :16107

سال تصویب : 1392

رشته : کمیته ملی استاندارد مکانیک 

دانلود فایل

لوله و اتصالات چدن نشکن

لوله و اتصالات چدن نشکن برای خطوط لوله تحت فشار و ثقلی

شماره استاندارد : 181306

سال تصویب : 1392

رشته : کمیته ملی استاندارد مکانیک 

دانلود فایل

طراحی خطوط لوله چدن نشکن

طراحی خطوط لوله چدن نشکن مقاوم به زلزله و فرونشست 

شماره استاندارد : 18372

سال تصویب : 1392

رشته : کمیته ملی استاندارد مکانیک 

دانلود فایل

نقشه های فنی نمایش ساده خطوط لوله

نقشه های فنی – نمایش ساده خطوط لوله – قسمت 1 – قوانین کلی و نمایش دو بعدی 

شماره استاندارد : 1-18938

سال تصویب : 1393

رشته : کمیته ملی استاندارد مکانیک 

دانلود فایل

نقشه های فنی نمایش ساده خطوط لوله

نقشه های فنی – نمایش ساده خطوط لوله – قسمت 2 – تصویر سه بعدی ایزومتریک  

شماره استاندارد : 2-18938

سال تصویب : 1393

رشته : کمیته ملی استاندارد مکانیک 

دانلود فایل

نقشه های فنی نمایش ساده خطوط لوله

نقشه های فنی – نمایش ساده خطوط لوله – قسمت 3 – شکلها ترمینال سامانه های تخلیه و تهویه 

شماره استاندارد : 3-18938

سال تصویب : 1393

رشته : کمیته ملی استاندارد مکانیک 

دانلود فایل

سیستم های اتصالات مهار شده خطوط لوله چدن نشکن

سیستم های اتصالات مهار شده برای خطوط لوله چدن نشکن – قواعد طراحی و آزمون نوعی

شماره استاندارد :18487

سال تصویب : 1397

رشته : کمیته ملی استاندارد آب و آبفا 

دانلود فایل

لوله و اتصالات فولادی خطوط لوله خشکی و دریا

پوشش های مایع پلی یورتان و پلی یورتان اصلاح شده برای اعمال سطوح خارجی – ویژگی ها و روشهای آزمون 

شماره استاندارد : 21245

سال تصویب : 1395

رشته : کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی 

دانلود فایل

آزمون غیر مخرب

بازرسی دوربرد خطوط لوله روزمینی و لوله کشی تاسیسات با استفاده از آزمون موج هدایت شونده با انتشار محوری 

شماره استاندارد : 22441

سال تصویب : 1396

رشته : کمیته ملی استاندارد مکانیک 

دانلود فایل

پوشش بیرونی خطوط لوله مدفون

پوشش مورد استفاده در سامانه های لوله گذاری -پوشش تک لایه اپوکسی گداخته پیوندی (FBE)

شماره استاندارد 2-21584

سال تصویب : 1395

رشته : کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی 

دانلود فایل

پوشش بیرونی خطوط لوله مدفون

پوشش مورد استفاده در سامانه های لوله گذاری -پوشش محل اتصال میدانی 

شماره استاندارد 3-21584

سال تصویب : 1395

رشته : کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی 

دانلود فایل

هوا فضا-خطوط لوله -شناسایی

هوا فضا-خطوط لوله -شناسایی

شماره استاندارد : 9243

سال تصویب : 1396

رشته : کمیته ملی استاندارد خودرو و نیروی محرکه 

دانلود فایل

 منبع : پورتال سازمان ملی استاندارد