دستورالعمل‌های شرکت مهندسی و توسعه ی گاز

دستورالعمل ها 

اسنادپیمان /قرداد امضا و توزیع آن

 

دانلود فایل
نحوه ی محاسبه ی جبران هزینه های اضافی پیمانکار
دانلود فایل
توصیه حساب پیمانهای اجرایی

 

دانلود فایل