دستورالعمل‌های شرکت ملی گاز ایران

دستورالعمل های اموربهره برداری مدیریت گازرسانی 

تعاریف و اصطلاحات آماری شرکت ملی گاز ایران 
دانلود فایل
چک لیست ممیزی سیستم مانیتورینگ ایستگاه ها
دانلود فایل
دستورالعمل های طراحی و ایجاد سیستم مانیتورینگ
دانلود فایل
شرح خدمات سیستم مکانیزه نگهداری ، تعمیرات و امداد
دانلود فایل
مشخصات فنی کنتور های هوشمند و جمع کننده
دانلود فایل
شرح خدمات بهینه سازی مصرف سوخت در گرمکن ایستگاه های تقلیل فشار گاز
دانلود فایل

دستورالعمل های امور مهندسی مدیریت گازرسانی  

حریم خطوط انتقال گاز در مجاورت ابنیه

 

دانلود فایل
چک لیست ممیزی سیستم مانیتورینگ ایستگاه ها
دانلود فایل

دستورالعمل های گازرسانی به نیروگاه ها مدیریت گازرسانی 

استاندارد های جایگاه CNG
دانلود فایل
دستورالعمل های بهره برداری از جایگاه ها
دانلود فایل
شرکت های همکار
دانلود فایل
نمونه مشخصات ایستگاه ها 
دانلود فایل
نمونه تیپ پیمان بهره برداری از جایگاه ها
دانلود فایل
نمونه مشخصات ایستگاه های کابینی 
دانلود فایل

دستورالعمل های شرکت ملی گاز

دستورالعمل کیفی ارزیابی کیفی مناقصه گران (پیمانکاران)
دانلود فایل
راهنمای دستورالعمل کیفی ارزیابی کیفی مناقصه گران (پیمانکاران)
دانلود فایل
دستورالعمل مشخصات فنی و راه اندازی خطوط انتقال گاز فشار قوی
دانلود فایل
دستورالعمل تعمیرونگهداری پوشش خطوط لوله تحت بهره برداری
دانلود فایل
کتاب بهره برداری و نگهداری  از سیستم های حفاظت کاتدی 
دانلود فایل