دستورالعمل‌های شرکت های بین المللی

شرکت Petrons

Pipeline Isolating Joints Amenoments

Supplements To MSS SP-75

دانلود فایل

PETRONAS Cathodic Protection Manual

دانلود فایل

شرکت Shell

دستورالعمل حفاظت کاتدی

Cathodic Protection

دانلود فایل

 PIPING AND EQUIPMENT

 

دانلود فایل

شرکت Saudi Aramco

Engineering Standard

 

 

دانلود فایل

INSPECOR’S BOOK

 

 

دانلود فایل

Coating Book

Inspection Manual

دانلود فایل

شرکت Total

GENERAL SPECIFICATION

 

دانلود فایل

شرکت Pipeline Research Council international

دستورالعمل تعمیرخط لوله

 

دانلود فایل