دستورالعمل‌های پورتال وزارت نفت

روش اجرایی – دستورالعمل ها

دستورالعمل های خود ارزیابی و تدوین نقشه راه استقرار نظام مدیریت دارایی های فیزیکی صنعت نفت 
دانلود فایل
دستورالعمل های تشکیل و فعالیت کارگروه بررسی و تحلیل ریشه ای علل از کار افتادگی تجهیزات و تاسیسات صنعت نفت
دانلود فایل
دستورالعمل خودارزیابی سامانه مدیریت مکانیزه نگهداری و تعمیرات صنعت نفت 

 

دانلود فایل
روش اجرایی تحلیل علل ریشه ای وقایع Root Cause Analysis Procedure

 

دانلود فایل
سند راهبردی حفاظت کاتدی و آندی 

 

دانلود فایل
ارزشیابی عملکرد پیمانکاران

 

دانلود فایل
تعدیل فهرست های بهای تاسیسات نفت و گاز

دانلود فایل

نظام نامه – آیین نامه – شیوه نامه 

سند راهبردی مدیریت خوردگی صنعت نفت

 

دانلود فایل
آیین نامه طراحی لرزه ای تاسیسات و سازه های صنعت نفت 

دانلود فایل
آئین نامه زمانبندی قرارداد ازدیادبرداشت از مخازن نفت و گاز

دانلود فایل
آئین نامه اختصاصی ارجاع کار به مهندسان مشاور طرح های صنعت نفت
دانلود فایل
شیوه نامه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی مشاوران مدیریت و راهبری نت در صنعت نفت ، گاز و پالایش
دانلود فایل
شیوه نامه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی مشاوران مدیریت و راهبری نظام نگهداری و تعمیرات
دانلود فایل

چک لیست ها – فرم ها 

پرسشنامه ارزیابی وضعیت مدیریت نگهداری و تعمیرات(نت) شرکتها و مجتمع های صنعت نفت
دانلود فایل
پرسش نامه ارزیابی وضعیت مدیریت مکانیزه  نت (CCMS)  شرکت ها و مجتمع های صنعت نفت
دانلود فایل
پرسش نامه ارزیابی وضعیت مدیریت تعمییرات اساسی شرکت ها و مجتمع های صنعت نفت
دانلود فایل

منبع :  پورتال وزارت نفت