همایش‌های بین المللی

Tube 2020

Düsseldorf Exhibition Centre , 7- 11December 2020

17تا 21 آذر 99

بازدید سایت
23rd World Petroleum Congress

US , 6 – 10 December 2020

16 آذر تا 20 آذر 99

بازدید سایت
Gastech Exhibition & Conference 2020

Singapore EXPO , 8 – 10 September 2020

18 تا 20 شهریور  99

بازدید سایت
Transportation Oil and Gas Congress 2020-TOGC 2020

Milan , 16 – 17 November 2020

26 تا 27 آبان  99

بازدید سایت
11th China International Pipeline Conference & Exhibition 2020

China  , 15 – 17  September 2020

25 تا 27 شهریور  99

بازدید سایت
NACE Corrosion Conference & Expo                                                   2020

United States , 14- 18 June 2020

25 تا29  خرداد 99

بازدید سایت