طراحی و نصب خطوط لوله دریایی

ریال 1,700,000

 

طراحی و نصب خطوط لوله دریایی

مترجمان : احمد اکبر زاده – نیما رفاهتی

 

سرفصل های کتاب :

 1. اصول طراحی
 2. مواد
 3. بارها
 4. خطر پذیری و ایمنی
 5. طراحی
 6. ساخت
 7. نصب
 8. بازبینی و مستند سازی
 9. لوله های انعطاف پذیر
 10. عملیات
 11. اختصارات
 12. واژه نامه