مجموعه 5 جلدی کتاب های تخصصی خطوط لوله

مجموعه 5 جلدی کتاب های تخصصی خطوط لوله

ریال 3,800,000

مجموعه کتاب ها تخصصی خطوط لوله (چاپ نشریه خطوط لوله نفت و گاز) شامل : 

راهنمای پوشش خطوط لوله
حفاظت کاتدی اندازه گیری و معیار (چاپ دوم)
مقدمه ای بر اصول پیگرانی خطوط لوله
کتاب پوشش های مایع در صنعت خطوط لوله انتقال
بازرسی حرفه ای آماده سازی سطح