مجموعه ی 4 جلدی کتاب های تخصصی خطوط لوله

ریال 3,100,000

مجموعه کتاب های تخصصی خطوط لوله (چاپ نشریه خطوط لوله نفت و گاز)
حفاظت کاتدی اندازه گیری و معیار(چاپ دوم)
مقدمه ای بر اصول پیگرانی خطوط لوله
کتاب پوشش های مایع در صنعت خطوط لوله انتقال
بازرسی حرفه ای آماده سازی سطح

در انبار موجود نمی باشد