ویدیو ارائه مقاله چرایی و روش پیشنهادی اندازه گیری شار مغناطیسی القاء شده به لوله در قراردادهای پیگرانی هوشمند MFL – جناب آقای مهندس فرزاد آبار در همایش پیگرانی 1400 آنلاین

ویدیو ارائه مقاله چرایی و روش پیشنهادی اندازه گیری شار مغناطیسی القاء شده به لوله در قراردادهای پیگرانی هوشمند MFL – جناب آقای مهندس فرزاد آبار در همایش پیگرانی 1400 آنلاین

ریال 50,000