ویدیو ارائه مقاله Analyzing and Design of Mesh Ribbon Cathodic Protection for Aboveground Storage Tanks – Reza Shafaeian,Shayan Medhat, Meghdad Yazdani در اولین همایش حفاظت کاتدی 1400

ویدیو ارائه مقاله Analyzing and Design of Mesh Ribbon Cathodic Protection for Aboveground Storage Tanks – Reza Shafaeian,Shayan Medhat, Meghdad Yazdani در اولین همایش حفاظت کاتدی 1400

ریال 300,000

ویدیو ارائه مقاله Analyzing and Design of Mesh Ribbon Cathodic Protection for Aboveground Storage Tanks – Reza Shafaeian,Shayan Medhat, Meghdad Yazdani  در اولین همایش حفاظت کاتدی 1400