ویدیو ارائه مفاله Analyzing and Design of Mesh Ribbon Cathodic Protection for Aboveground Storage Tanks – Reza Shafaeian,Shayan Medhat, Meghdad Yazdani در اولین همایش حفاظت کاتدی 1400

ویدیو ارائه مفاله Analyzing and Design of Mesh Ribbon Cathodic Protection for Aboveground Storage Tanks – Reza Shafaeian,Shayan Medhat, Meghdad Yazdani در اولین همایش حفاظت کاتدی 1400

ریال 50,000