ویدیو ارائه مقاله طراحی و باز طراحی سیستم گهواره لانچر و رسیور جهت بهبود شرایط عملکردی و ایمنی در فرایند پیگرانی – جناب آقای مهندس میثم اللهیاری در همایش پیگرانی 1400 آنلاین

ویدیو ارائه مقاله طراحی و باز طراحی سیستم گهواره لانچر و رسیور جهت بهبود شرایط عملکردی و ایمنی در فرایند پیگرانی – جناب آقای مهندس میثم اللهیاری در همایش پیگرانی 1400 آنلاین

ریال 300,000