ویدیو ارائه مقاله انتخاب پیگ تمیزکننده مناسب برای خطوط لوله – جناب آقای دکتر سورگی در همایش پیگرانی 1400 آنلاین

ویدیو ارائه مقاله انتخاب پیگ تمیزکننده مناسب برای خطوط لوله – جناب آقای دکتر سورگی در همایش پیگرانی 1400 آنلاین

ریال 300,000