ویدیو ارائه مقاله تصدیق و صحه گذاری نتایج پیگرانی هوشمند خطوط لوله بر اساس الزامات استاندارد API1163-2021 – جناب آقای مهندس ملک جوکار در همایش پیگرانی 1400 آنلاین

ویدیو ارائه مقاله تصدیق و صحه گذاری نتایج پیگرانی هوشمند خطوط لوله بر اساس الزامات استاندارد API1163-2021 – جناب آقای مهندس ملک جوکار در همایش پیگرانی 1400 آنلاین

ریال 300,000