ویدیو ارائه مقاله کارآمدی مسئولیتهای بهره بردار در جلوگیری از وقوع حوادث – جناب آقای مهندس حسین عبدی همایش پیگرانی 1400 آنلاین

ویدیو ارائه مقاله کارآمدی مسئولیتهای بهره بردار در جلوگیری از وقوع حوادث – جناب آقای مهندس حسین عبدی همایش پیگرانی 1400 آنلاین

ریال 300,000