ویدیو ارائه مقاله کاریرد بازدارنده های فاز بخار در حفاظت از خوردگی کف مخازن روزمینی به عنوان یک راهبرد پیشگیرانه و یک راهکار اصلاحی -شهرام میری در همایش حفاظت کاتدی 1400

ویدیو ارائه مقاله کاریرد بازدارنده های فاز بخار در حفاظت از خوردگی کف مخازن روزمینی به عنوان یک راهبرد پیشگیرانه و یک راهکار اصلاحی -شهرام میری در همایش حفاظت کاتدی 1400

ریال 300,000