ویژه نامه خط لوله گوره جاسک

ریال 400,000

توضیحات

ویژه نامه معرفی شرکتهای تولید کننده داخلی و مهندسین مشاور به بدنه کارفرمایی و پیمانکار بزرگترین پروژه کشور