کارآمدی مسئولیتهای بهره بردار در جلوگیری از وقوع حوادث – جناب آقای مهندس حسین عبدی